Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling in de online-shop van Mannenrantsoen. Afwijkende algemene voorwaarden behoeven de uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging Mannenrantsoen (hierna te noemen als MR). MR garandeert dat de door hem geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

Voor alle bestellingen in de online-shop van Mannenrantsoen VOF

Mannenrantsoen
9727KB Groningen
Nederland mannen@mannenrantsoen.nl
http://www.mannenrantsoen.nl
kvk nummer 53834089
BTW-nummer: NL 851036843B01

Bestelmogelijkheden

De klant heeft de mogelijkheid, om de artikelen uit de online-shop van Mannenrantsoen op de volgende manieren te bestellen:
Online via de online-shop van www.mannenrantsoen.nl. In het kader hiervan kunt u de gewenste artikelen op de website aanklikken en in een virtuele winkelwagen leggen. In de winkelwagen heeft u de mogelijkheid om uw gegevens te bevestigen en eventueel te corrigeren. Daarna kunt u het factuur- respectievelijk afleveringsadres invullen. In een volgende stap kunt u de gewenste betalingswijze kiezen. Aan het einde van de bestelprocedure krijgt u een overzicht van uw bestelling met de totale prijs (inclusief wettelijke omzetbelasting) evenals een opgave van de daadwerkelijke verzendkosten. Met het aanklikken van de button „nu afrekenen“ geeft u een bindende bestelling van de in de winkelwagen aanwezige artikelen af.

Levering

Voor zover niets anders is overeengekomen, vindt de levering op het door u aangegeven afleveringsadres plaats. Adreswijzigingen dienen uit eigen beweging aan Mannenrantsoen te worden medegedeeld. De levering vindt alleen binnen Nederland plaats. Leveringen aan postbusadressen is eveneens niet mogelijk.

MR gaat ervan uit dat de contractspartij dezelfde blijft, indien het factuur- en afleveringsadres van de klant van elkaar verschillen. In het kader van de nakoming van haar verplichtingen, in het bijzonder bestaande informatieverplichtingen, zal Mannenrantsoen zich om die reden tot het aangegeven factuuradres richten.

Transportschade / Kennelijke gebreken / Risico-overgang

U of een door u tot ontvangst gemachtigd persoon dient de goederen na ontvangst op transportschade en andere gebreken te onderzoeken. Indien de geleverde goederen kennelijke materiaal- of productiefouten (transportschade inbegrepen) vertonen, verzoeken wij u om dergelijke fouten direct jegens ons of de medewerker van de pakketdienst of het expeditiebedrijf, dat het artikel bezorgt, te reclameren. Indien u dit verzuimt, heeft dit echter voor uw rechten, die uit de wet voortvloeien, geen gevolgen.

Bij ondernemingen gaat het risico in geval van een koop op afstand met de aflevering van de goederen aan een geschikte transporteur over. Bij consumenten gaat het risico met de overdracht van het gekochte aan de klant over. Indien de koper in verzuim is, wordt dit eveneens als overdracht aangemerkt.

Verzending

De verzending (verzending per express uitgezonderd) van de goederen vindt afhankelijk van de beschikbaarheid van de goederen normaal gezien binnen 2-4 werkdagen na ontvangst van de bestelling door MR plaats.
Voor de verzending van artikelen uit de online-shop van MR worden de hieronder vermelde kosten berekend. De kosten zijn afhankelijk van de wijze van verzending alsmede de bijzondere eigenschappen van het product. De met de verzending verbonden kosten voor porto en verpakking worden door het vaste bedrag voor de verzendkosten slechts gedeeltelijk gedekt. De rest komt voor rekening van de Online Shop van MR.

Verzend- en servicekosten

De verzendkosten zitten standaard bij de prijs in tenzij dit anders vermeld wordt.
De klant is verantwoordelijk voor het up to date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal MR de bestelling binnen 5 dagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de verzendkosten in rekening brengen.

Betaling

Voor kopers in Nederland

MR behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door zijn in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij MR Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat de klant enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

Voor de betaling kan de klant uitsluitend gebruik maken van de door MR aangeboden betalingsmogelijkheden.

Bij het gebruik van een betalingslink die door MR voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de klant, geeft klant MR toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

  1. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
  2. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen ofwegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR2,50 aan kosten in rekening gebracht.
  3. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijnplaatsvindt, is MR gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.
  4. De producten blijven in eigendom van MR totdat Besteller de producten heeft betaald.
  5. Facturen en betalingsherinneringen worden door MR uitsluitend elektronisch verstuurd.

Algemeen

Onafhankelijk van de gekozen betalingsmethode ontvangt u een factuur. De factuur wordt u per e-mail toegezonden.
In geval van verzuim verstuurt MR aanmaningen – daarbij is de toezending per e-mail of per post evenzeer geoorloofd. Houdt u er a.u.b. rekening mee, dat de in het kader hiervan ontstane kosten bij u in rekening kunnen worden gebracht.

Wijzigingen van uw factuuradres dienen uit eigen beweging aan MR te worden meegedeeld.

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

Herroeping

Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan MR retourneren conform de door MR gegeven instructies.
Aangezien het om een hygiëne product gaat, kunnen wij een pakket waarvan de zegel verbroken is niet terugnemen. Mocht de levering door toedoen van MR foutief zijn geleverd, bijvoorbeeld de verkeerde maten of het verkeerde pakket, dan krijgt u het juiste pakket kosteloos toegestuurd. Controleer eerst het verzegel etiket of de maten overeenkomen met de door u opgegeven maten alvorens u het etiket verbreekt.
Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Mannenrantsoen, Leonard Springerlaan 19 9727 KB Groningen.
De kosten van retournering komen voor rekening van de klant.
Indien de klant de producten reeds betaald heeft, zal MR de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan de klant terug betalen.

Ontbinding

Indien de klant zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft MR de keuze om: a. de klant de gelegenheid te geven om binnen een door MR gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; MR behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op de klant te verhalen.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt de klant alle betalingen, die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden, goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen heeft medegedeeld aan ons

Mannenrantsoen
Leonard Springerlaan 19
9727KB

terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen mits de verzegeling intact is of het duidelijk een foute levering is geweest.

U bent alleen aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, die verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Voor zover partijen niets anders zijn overeengekomen, bestaat het recht van herroeping niet bij de volgende overeenkomsten:
1. Overeenkomsten tot levering van zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
2. Overeenkomsten tot levering van verzegelde zaken, die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
3. Overeenkomsten tot levering van zaken die nu de levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.

Aansprakelijkheid

De wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid zijn van toepassing.

Minderjarigen

Wij bieden geen producten te koop aan minderjarigen. Onze producten kunnen in onze online- shop alleen door meerderjarige klanten worden gekocht. Een bestelling door een minderjarige is alleen mogelijk met medewerking en toestemming van een persoon, die bevoegd is om de ouderlijke macht uit te oefenen.

Wijzigingsvoorbehoud

Mannenrantsoen behoudt zich het recht voor om zijn website, regelingen en voorwaarden, deze algemene voorwaarden inbegrepen, te allen tijde te wijzigen. Op uw bestelling zijn de telkens op het moment van bestelling geldige contractuele regelingen en algemene voorwaarden van toepassing.

Uitsluiting aansprakelijkheid voor verwijzingen („links“)

MR verwijst op zijn website door middel van verwijzingen naar andere websites op het internet. Voor al deze links geldt: MR verklaart uitdrukkelijk, dat zij op geen enkele wijze invloed op de vormgeving en de inhoud van de websites heeft, waarnaar wordt verwezen. Om die reden distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle websites van derden, waarnaar wordt verwezen en maken ons de inhoud niet eigen. Deze verklaring geldt voor alle getoonde verwijzingen en voor de inhoud van alle websites, waarnaar verwijzingen leiden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle beeldrechten liggen bij MR of zijn partners. Het is niet toegestaan deze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
De website is eigendom van Mannenrantsoen, Groningen, en wordt door hem onderhouden.
De complete inhoud van de website, inclusief teksten, grafieken, foto ́s, afbeeldingen, bewegend beeld, geluid, illustraties en software is eigendom van MR, zijn licentienemers en/of zijn Content-Provider. Alle elementen van de website, inclusief het algemene design en de inhoud, zijn door intellectuele eigendomsrechten en andere rechten beschermd. Voor zover op de website niets anders is aangegeven, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, te verwerken, te vertalen of op te slaan. In het bijzonder is het ook niet toegestaan om de inhoud van de website inclusief het gebruik van beeld en tekstmateriaal op platformen (zoals bijvoorbeeld ebay) te gebruiken c.q. verwerken.

In geval van vragen bereikt u ons als volgt:

Klantenservice:
Telefoon: 050-7676014 09.00 – 18.00 uur;
E-mail: info@mannenrantsoen.nl